ALGEMENE VOORWAARDEN.......

               

 

 

 

 Het pandbewijs dient zorgvuldig te worden bewaard.

Bij verlies wordt geen duplicaat verstrekt:

Pandhuis Uden zal de beleende zaken met zorg opslaan en verzekeren.

De aanbieder verklaart tevens rechtmatige eigenaar te zijn van het te reserveren goed en geen kennis te hebben van diefstal of enig ander soort misdrijf met betrekking tot eerdere verkrijgingen

Pandhuis Uden aanvaardt aansprakelijkheid tot maximaal het bij belening aan de aanbieder verstrekte bedrag.

 Indien de vervaldatum met goedkeuring van de aanbieder is verlengd gelden bij aflossing en retourname daardoor aangepaste kosten en rente vanwege die verlengde termijnen.

Indien de gereserveerde zaken niet middels aflossing van de hoofdsom en betaling van kosten en rente na de (eventuele verlengde) vervaldatum in het bezit zijn gesteld van de aanbieder, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe (buiten) gerechtelijke in gebreke stelling noodzakelijk is.

Pandhuis Uden is dan gerechtigd de gereserveerde zaken op een door haar gekozen wijze en tegen een door haar vast te stellen prijs te verkopen.

Het terughalen van de goederen is dan niet meer mogelijk.

De opbrengst van die verkoop komt geheel ten goede aan Pandhuis Uden, ook indien deze hoger is dan de door de aanbieder aangegane schuld. 

Verrekening is derhalve uitgesloten:

In geval van geschil aangaande de juistheid van vervaldata, de omvang of soort van de beleende zaken, de verstrekkingen van geldsommen, de door de aanbieder gedane aflossingen, de rente en/of kosten zullen de boeken van Pandhuis Uden bepalend zijn voor de rechtsverhoudingen tussen partijen.

 

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u er op dat u de pandgever bent en Pandhuis Uden de pandnemer.